مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوریزمان ثبت نام به پایان رسیده است.