مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری

شناسنامه مکاتبات دستگاه ها


 در نظر است از استانداری‌های پیشگام در حوزه بهبود فرایندها، به کارگیری فناوری‌های نوین و اجرای راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در راستای حذف تدریجی کاغذ از چرخه اداری در چهل و هفتمین اجلاس نظام اداری کشور با محوریت دبیرخانه و مکاتبات، اسناد، منابع انسانی و فناوری اطلاعات که در تاریخ 17 اردیبهشت 1396 در تهران، سالن اجلاس سران برگزار می‌گردد، تقدیر و تشکر به عمل آید چنانچه تاکنون نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست اقدام نشده است ضروری است در تکمیل و ارسال آن به دبیرخانه اجلاس مستقر در نهاد ریاست جمهوری  تسریع کنند.

یکشنبه 03 اردیبهشت 1396 - 16:29