مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری

به پاس حضور ...


از کلیه شرکت کنندگان گرامی که از جای جای میهن اسلامیمان به همایش بزرگ نظام اداری کشور تشریف فرما شدند، تشکر و قدردانی می شود.امید است این نوع هم اندیشی ها گام موثری در پیش برد تحقق دولت الکترونیک ، ترویج نظام اداری دیجیتال ، کارآمدی دولت و رضایت مردم را موجب شود.

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 - 17:30